Zoek Me Nu Organisatie
Advertentie

Zoek Me Nu, Uitnodiging om deel te nemen aan ons Sociale Netwerk.

Beste vrienden,

Hiermede wil ik jullie allen uitnodigen om deel te nemen aan de testfase van onze “Zoek-Me.Nu” sociaal netwerk.

https://zoek-me.nu/register/

Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk vrienden aanmelden op de website.

Voordelen :

 • Geen onnuttige blokkades op ons netwerk.
 • Buiten gewoon posten van berichten, video, foto, is het ook mogelijk direct een blogbericht te schrijven in je account dat door iedereen kan gevonden worden door een snelle opname in Google.
 • Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, gebruikt of doorgegeven voor commerciële doeleinden.
 • Op heden is dit netwerk nog vrij van advertenties en bovendien willen wij die niet gaan tonen door uw surfgedrag te bepalen. (Wij zijn geen reclame firma.
 • Onze pagina ondersteund ook groepen, hier kan de moderator zelf bepalen of deze openbaar of besloten moet zijn. Geheime groepen daarentegen die ongeoorloofde post plaatsen zijn daarentegen niet toegelaten.
 • Anders dan bij de grote sociale media, richten wij ons net op openbare informatieve posts en groepen, dus geen persoonlijke post dat je naar de winkel moet! Houd uw privé ook echt privé.
 • Voor persoonlijke praatjes onder leden is de site ook geïntegreerd met een life chat, deze worden niet opgeslagen of gescreend of gebruikt in tegenstelling tot FB en anderen.
 • Uw FB post kan je invoegen door kopiëren en plakken, de namen van de personen met de link naar hun profiel worden mee gekopieerd. De timestamp kan je best verwijderen en later toevoegen als gekopieerde link naar het specifieke bericht. Foto’s kan je bijvoegen door de foto-link te kopiëren en te plakken of op te slaan en te uploaden.
 • Posts van vele andere sociale media zoals twitter en diverse informatieaanbieders kan embed worden in het bericht.
 • Video’s van diverse aanbieders als Youtube worden ook embed en spelen rechtstreeks af op uw profiel. Je kan ook persoonlijke videobestanden uploaden die kleiner zijn dan 20mB. In de toekomst willen wij dit uitbreiden, maar de serverruimte is daarvoor nog te duur en wij genereren nog geen opbrengsten vandaag.
 • Graag horen wij uw reacties in de berichten en meldingen over bugs en dergelijke om de site veilig en optimaal te maken voor al onze leden.

Met Vriendelijke Groeten,

Het Zoek.MeNu Elektronische Informatie Service Team.

Pour nos camarades francophones.

Chers amis,

Je vous invite tous à participer à la phase de test de notre réseau social “Zoek-Me.Nu”.L’objectif est de faire en sorte que le plus grand nombre possible d’amis s’inscrivent sur le site web.Avantages :Pas de blocage inutile sur notre réseau.Outre la publication de messages, de vidéos et de photos, il est également possible de rédiger un article de blog directement sur votre compte, qui peut être trouvé par n’importe qui grâce à une recherche rapide sur Google.Aucune donnée personnelle n’est stockée, utilisée ou transmise à des fins commerciales.Pour le moment, ce réseau est encore exempt de publicités et nous ne voulons pas les montrer en déterminant votre comportement de navigation. (Nous ne sommes pas une société de publicité.Notre page supporte également les groupes, où le modérateur peut décider si le groupe doit être public ou privé. Les groupes secrets qui publient des messages non autorisés ne sont pas autorisés.Contrairement aux grands médias sociaux, nous nous concentrons sur les messages informatifs publics et les groupes, donc pas de messages personnels indiquant que vous devez vous rendre au magasin ! Gardez vos messages privés vraiment privés.Pour les discussions personnelles entre les membres, le site est également intégré à un chat de vie, qui n’est pas stocké ou filtré ou utilisé contrairement à FB et d’autres.

Cordialement, l'équipe Zoek-Me.Nu (Find Me Now)

Find Me Now, Einladung zu unserem neuen Projekt.
5. Juli 2021 (aktualisiert 5. Juli 2021) Veröffentlicht von Dirk Vervoort

Beste Freunde,

Hiermit möchte ich Sie alle einladen, an der Testphase unseres sozialen Netzwerks „Search-Me.Nu“ teilzunehmen.

Die Absicht ist, dass sich möglichst viele Freunde auf der Website registrieren.

Leistungen :

  Keine nutzlosen Blockaden in unserem Netzwerk.
  Neben dem reinen Posten von Nachrichten, Video, Foto ist es auch möglich, direkt in Ihrem Account einen Blogbeitrag zu schreiben, der durch eine schnelle Aufnahme in Google von jedem gefunden werden kann.
  Es werden keine personenbezogenen Daten zu kommerziellen Zwecken gespeichert, verwendet oder weitergegeben.
  Dieses Netzwerk ist derzeit noch frei von Werbung und wir möchten diese auch nicht durch die Ermittlung Ihres Surfverhaltens anzeigen. (Wir sind keine Werbeagentur.
  Unsere Seite unterstützt auch Gruppen, hier kann der Moderator entscheiden, ob es öffentlich oder privat sein soll. Auf der anderen Seite sind geheime Gruppen, die nicht autorisierte Beiträge veröffentlichen, nicht erlaubt.
  Im Gegensatz zu den großen sozialen Medien konzentrieren wir uns auf öffentliche Informationsbeiträge und Gruppen, also keinen persönlichen Beitrag, den Sie in den Laden gehen müssen! Halten Sie Ihr Privates auch wirklich privat.
  Für Face-to-Face-Chats unter Mitgliedern ist die Seite auch mit einem Life-Chat integriert, diese werden im Gegensatz zu FB und anderen nicht gespeichert oder gescreent oder verwendet.
  Du kannst deinen FB-Beitrag durch Kopieren und Einfügen einfügen, die Namen der Personen mit dem Link zu ihrem Profil werden ebenfalls kopiert. Am besten entfernen Sie den Zeitstempel und fügen ihn später als kopierten Link zu der jeweiligen Nachricht hinzu. Sie können Fotos hinzufügen, indem Sie den Fotolink kopieren und einfügen oder indem Sie sie speichern und hochladen.
  In die Nachricht können Beiträge aus vielen anderen sozialen Medien wie Twitter und diversen Informationsanbietern eingebettet werden.
  Auch Videos von verschiedenen Anbietern wie Youtube werden eingebunden und direkt auf Ihrem Profil abgespielt. Sie können auch persönliche Videodateien hochladen, die kleiner als 20 MB sind. Das wollen wir in Zukunft ausbauen, aber dafür ist der Serverplatz noch zu teuer und wir generieren noch keine Umsätze.
  Wir würden gerne Ihre Reaktionen in den Nachrichten und Berichten über Fehler und dergleichen hören, um die Site für alle unsere Mitglieder sicher und optimal zu gestalten.

Dein,

Das Zoek-Me.Nu Team.

Over de Auteur: Zoek Me Nu
Tell us something about yourself.

Zoek MeNu Netwerk: Elektronische Informatie Dienst

Opmerkingen

No comments yet