Zoek Me Nu Organisatie
EU Rural Review 30 ‘Klimaatactie in plattelandsgebieden’ nu beschikbaar in 6 talen

EU Rural Review 30 ‘Klimaatactie in plattelandsgebieden’ nu beschikbaar in 6 talen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-21 14:52:48 , ENRD News [ad_1] De EU-plattelandsoverzicht 30'Klimaatactie op het platteland' is nu beschikbaar in 6 talen! In deze editie van de EU Rural Review wordt bekeken hoe plattelandsgebieden een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatactie, ook dankzij Elfpo-steun. De publicatie kan worden gedownload in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Pools. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Wereldvoedselforum |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Wereldvoedselforum | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-27 16:36:21 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Wereldvoedselforum (WFF) is een door jongeren geleide beweging en netwerk om onze voedselsystemen te transformeren om de Sustainable Development Goals (SDG's) te bereiken, in het bijzonder "zero hunger". Het WFF is bedacht door de Jeugdcommissie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Vervuiling en barrières zijn de belangrijkste problemen voor de Europese wateren — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-09-23 11: 00: 19 , News [ad_1] Het EER-rapport 'Aanjagers van en druk die voortvloeien uit geselecteerde belangrijke uitdagingen op het gebied van waterbeheer — Een Europees overzicht' laat zien dat er al een breed scala aan maatregelen beschikbaar is om de toestand van de Europese waterlichamen te verbeteren. Water afstotend maatregelen, op de natuur gebaseerde oplossingen en maatregelen voor verandering in landgebruik meerdere voordelen bieden. Al met al beter en coherenter implementatie van de bestaande wetgeving — met inbegrip van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, de overstromingsrichtlijn en de kaderrichtlijn water — zou de druk op het water verminderen. Bovendien moeten alle waterverbruikende sectoren, zoals landbouw, energie, mijnbouw, aquacultuur en scheepvaart, beheerspraktijken toepassen die waterecosystemen gezond en veerkrachtig kunnen houden, stelt het EEA-rapport. Deze omvatten landbouwprogramma's die het gebruik van pesticiden verminderen, waterkracht die zorgt voor doorgang voor vissen, strenge brandstofnormen voor navigatie en het behoud van rivieroevers. Momenteel zijn de belangrijkste problemen: vervuiling van stedelijk en industrieel afvalwater, diffuse vervuiling door de landbouw, en vervuiling door mijnbouw en woningen die niet zijn aangesloten op een rioleringssysteem. In totaal wordt 22 % van de oppervlaktewateren van Europa en 28 % van het grondwateroppervlak aanzienlijk getroffen door diffuse verontreiniging door de landbouw, zowel door voedingsstoffen en pesticiden. afzetting van luchtvervuilers, met name kwik, leidt tot de slechte chemische toestand van de Europese waterlichamen. Bovendien wordt ongeveer 34 % van de oppervlaktewaterlichamen aanzienlijk beïnvloed door: structurele veranderingen, gekoppeld aan bijvoorbeeld het stabiliseren van de riviergeul, waterberging, waterkracht, bescherming tegen overstromingen of irrigatie. Structurele veranderingen hebben invloed op de loop en stroming van rivieren, wat een grote impact kan hebben op de biodiversiteit van rivieren en uiterwaarden. Veel van de structuren zijn verschillende soorten belemmeringen, maar voor ongeveer 40 % van de getroffen waterlichamen is het doel van de barrières onduidelijk, merkt het EEA-rapport op. Mindere maar nog steeds belangrijke vormen van druk zijn onder meer: aquacultuur en invasieve uitheemse soorten. Waterschaarste en droogte evenementen vormen een toenemend probleem in veel gebieden van Europa, zowel permanent als seizoensgebonden, waarschuwt het rapport. Ongeveer 6 % van de oppervlaktewateren in Europa en 17 % van het grondwateroppervlak worden aanzienlijk beïnvloed door wateronttrekking, voornamelijk gelinkt aan landbouw, openbare watervoorziening en industrie. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Het energielabel in een nieuw jasje

Het energielabel in een nieuw jasje

Bron: www.belgium.be België: 2021-02-16 16: 12: 59 , [ad_1] De etikettering die weergeeft hoeveel energie elektrische en huishoudelijke apparaten verbruiken, zal vanaf 1 maart 2021 in de winkels te zien zijn. Bedoeling is om de verbeterde energieprestaties bij te benen en de productie van nog energiezuinigere toestellen te promoten. Dankzij de technologische vooruitgang nam de energie-efficiëntie van producten door de jaren heen alsmaar toe. Steeds meer toestellen in de winkels krijgen de energieklasse A (van A+ tot A+++). Consumenten hebben het daardoor moeilijk om door het bos de bomen te zien. Ze houden enkel vast aan de letter A en gaan er daarbij vanuit dat ze een van de meest energiezuinige toestellen op de markt kopen. Daarom wordt het energielabel tegen 1 maart 2021 herzien en vereenvoudigd. Het nieuwe systeem bevat zeven klassen, die van A tot G gaan. In eerste instantie geldt de nieuwe indeling voor vier categorieën toestellen: Huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties (geen droogkasten!) Televisie- en computerschermen Koel-/vriesapparatuur (koelkasten, diepvriezers en wijnklimaatkasten) Huishoudelijke vaatwassers Vanaf 1 september 2021 komen daar ook elektrische lampen bij. Andere categorieën toestellen worden later toegevoegd. Meer info op de website van de FOD Economie [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Belastingaangifte 2020 | Belgium.be

Belastingaangifte 2020 | Belgium.be

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-03 09: 00: 06 , [ad_1] U kunt ze vanaf nu raadplegen en invullen! Uw aangifte in elektronische versie kunt u indienen tot 15 juli 2021. Voor de papieren aangifte is de deadline 30 juni 2021. Die papieren aangifte wordt verstuurd in de loop van de maand mei. Als u een beroep doet op een mandataris (boekhouder…) dan hebt u tot 21 oktober 2021 om uw aangifte in te dienen. Hulp bij het invullen De medewerkers van de FOD Financiën staan u bij per telefoon. Wacht niet tot het laatste moment! Na 29 juni 2021 is er geen hulp meer mogelijk! Voor meer informatie kunt u de website van de FOD Financiën raadplegen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

De Natura 2000-beheerplannen en het maatregelenprogramma voor onze Noordzee: uw mening telt!

De Natura 2000-beheerplannen en het maatregelenprogramma voor onze Noordzee: uw mening telt!

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-14 13: 22: 14 , [ad_1] Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid twee openbare raadplegingen: één over Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee en één over het maatregelenprogramma in het kader van de Mariene Strategie.Het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de NoordzeeOm tot een goede uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te komen voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt ter realisatie van de Europese natuurdoelen. Die stellen het herstel of het behoud van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten voorop. In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2028)’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die hiervoor in de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren, in het kader van de Mariene Strategie De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij ook een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Door de milieu-indicatoren concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren. Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren omvat een variatie aan maatregelen, waaronder sensibiliseringsacties, bijkomende controle en handhaving en milieuherstellende maatregelen. Deze openbare raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Meer informatie vindt u vanaf 1 juli 2021 op www.consult-leefmilieu.be [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Lage rugpijn? Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegen

Lage rugpijn? Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegen

Bron: www.belgium.be België: 2021-05-06 08: 40: 35 , [ad_1] De FOD Volksgezondheid lanceert een campagne over het gebruik van medische beeldvorming bij lage rugpijnEen scan? Alleen als het niet anders kanLage rugpijn is heel vervelend, maar verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen of weken. Meestal is een radiologisch onderzoek niet aangewezen en heeft het geen invloed op het verdere genezingsproces. Bovendien maken röntgenfoto’s en CT-scans gebruik van ioniserende straling die bij overmatig gebruik de gezondheid kan schaden. De kans bestaat ook dat bij het onderzoek dingen vastgesteld worden die niet de oorzaak van de pijn zijn, maar wel aanleiding geven tot onnodige bijkomende onderzoeken en onnodige ongerustheid bij de patiënt.In de uitzonderlijke gevallen waarbij een radiologisch onderzoek toch aangewezen is, zal de arts dit onderzoek steeds kaderen in een groter plan van aanpak.Bewegen is vaak de beste remedie tegen lage rugpijnHet beste middel tegen rugpijn is blijven bewegen. Helaas stoppen veel mensen met lage rugpijn elke fysieke activiteit. Ze zijn bang dat een verkeerde beweging hun toestand nog zal verslechteren. Maar die vrees is niet nodig. Wie last heeft van lage rugpijn kan best zijn dagelijkse activiteiten gewoon verderzetten.Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegenDe FOD Volksgezondheid lanceert de campagne met de slogan ‘Lage rugpijn? Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegen’. Op de campagnewebsite www.geenscanzonderplan.be getuigen een arts, kinesist en patiënt over lage rugpijn, het belang van bewegen en het omgaan met medische beeldvorming.Op verschillende Nederlandstalige en Franstalige radiozenders draaien in mei en juni spotjes om de campagne in de verf te zetten. De campagne wordt ook uitgebreid gepromoot op sociale media.Meer weten? www.geenscanzonderplan.be [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Overlegcomité: vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg

Overlegcomité: vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg

Bron: www.belgium.be België: 2021-08-20 16: 45: 18 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag uitgebreid de epidemiologisch toestand in ons land besproken. Het behalen van de doelstellingen van het Zomerplan laat toe om, volgens plan, vanaf 1 september een reeks beperkingen te schrappen. Daarnaast moeten extra inspanningen gebeuren om in alle gemeenten van ons land een minimumdrempel van 70% volledige vaccinaties te behalen, als opstap naar een volledig vaccinatie van de bevolking. Het Overlegcomité stelt vast dat er een trend is van langzame maar aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. Het COVID-19 Commissariaat bevestigt evenwel dat de toestand beheersbaar is en blijft, met name in de ziekenhuizen. Dat is het resultaat van de succesvolle vaccinatiecampagne. Meer dan 90% van de 65-plussers en de kwetsbare personen in ons land is volledig gevaccineerd; nagenoeg 70% van de totale bevolking is gevaccineerd. België hoort daarmee tot de best presterende vaccinatielanden van de Europese Unie en de wereld. Nieuwe stap in het Zomerplan Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten. Het gaat concreet om: 1. Samenkomsten in de private ruimte Geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies. 2. Telewerk Het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren. 3. Professionele horeca-activiteiten Geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt. Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden. Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen. 4. Activiteiten in georganiseerd verband Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging. 5. Privéfeesten Geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften. 6. Erediensten Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden. 7. Evenementensector en Covid Safe Ticket Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist. Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten. Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een... Lees meer

Pellet produceren uit paardenmest

Pellet produceren uit paardenmest

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-06-24 12: 29: 14 , ENRD Projects and Practice [ad_1] De Farma Brezany, sro, ligt in de regio Zilina, in het noordwesten van Slowakije, op ongeveer 200 kilometer afstand van Bratislava. De boerderij heeft haar activiteiten gediversifieerd en biedt nu activiteiten aan zoals het fokken van paarden, vissen, ecotoerisme en de productie van lokale delicatessen zoals kaas, traditionele alcohol, fruitjam en meer.De boerderij heeft een stal met 40 paarden en de eigenaar had een probleem met het beheer van de mest van de dieren. Daarom kocht hij met steun van RDP een pelleteerlijn met pelletdrogers, die in een gerenoveerde schuur werden geïnstalleerd. De nieuwe apparatuur verwerkt de mest en het strooisel uit de stallen en produceert korrels die kunnen worden verkocht als effectieve organische meststof of als hernieuwbare energiebron. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Digitale uitmuntendheid in de landbouw: prijsuitreiking

Digitale uitmuntendheid in de landbouw: prijsuitreiking

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-20 10: 37: 19 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De prijsuitreiking vormt de laatste fase van de DAT en FAO Regionale wedstrijd over "Digitale uitmuntendheid in de landbouw in Europa en Centraal-Azië". De prijsuitreiking zal ook een platform bieden voor de uitwisseling van op ICT gebaseerde oplossingen die het potentieel hebben om toegang te krijgen tot nieuwe markten voor boeren en agrarische ondernemers stimuleren om nieuwe digitale oplossingen tot leven te brengen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Luchtvervuiling nog steeds te hoog in de meeste EU-lidstaten — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-09-21 10:55:00 , News [ad_1] De EER-briefing 'Europa's luchtkwaliteitsstatus 2021' presenteert de meest recente officiële gegevens voor 2019, evenals voorlopige gegevens voor 2020, over concentraties van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen gemeten op meer dan 4.500 meetstations in 40 Europese landen. Uit de EER-gegevens blijkt dat luchtverontreiniging nog steeds een groot gezondheidsrisico is voor Europeanen. In Midden- en Oost-Europa leidt de verbranding van vaste brandstoffen voor de verwarming van woningen en de industrie tot hoge concentraties van zowel fijn als grof stof, evenals benzo[a]pyreen, een bekend carcinogeen. Blootstelling aan fijnstof veroorzaakt hart- en vaatziekten, longkanker en andere ziekten die leiden tot vroegtijdige sterfte. In grotere steden blijven hoge concentraties stikstofdioxide bestaan ​​als gevolg van het wegverkeer, waarbij stikstofdioxide in verband wordt gebracht met astma en ademhalingsproblemen. En, vooral in Zuid-Europa, reageren verontreinigende stoffen die door menselijke activiteiten worden uitgestoten, in hitte en zonlicht om hoge concentraties ozon op leefniveau te produceren, die verband houden met hart- en vaatziekten en irritatie van de ogen, neus en keel. Belangrijkste resultaten: Fijnstof (PM10): 21 landen (waarvan 16 EU-lidstaten)[1]) registreerde in 2019 concentraties boven de EU-daggrenswaarde, terwijl 31 landen vanaf 2005 concentraties registreerden boven de strengere richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Fijn stof (PM2,5): 7 landen (waarvan 4 EU-lidstaten) registreerden in 2019 concentraties boven de EU-jaargrenswaarde, terwijl 28 landen concentraties registreerden boven de WHO-richtlijn uit 2005. Ozon op leefniveau (O3): 24 landen (waarvan 19 EU-lidstaten) registreerden in 2019 concentraties boven de EU-jaargrenswaarde, terwijl alle landen concentraties registreerden boven de WHO-richtlijn uit 2005. Stikstofdioxide (NO2): 22 landen (waarvan 18 EU-lidstaten) registreerden in 2019 concentraties boven de EU-jaargrenswaarde, gelijk aan de WHO-richtlijn uit 2005. Uit de gegevens van het EEA blijkt dat de luchtkwaliteit in Europa in 2020 is verbeterd, aangezien lockdown-maatregelen om de verspreiding van COVID-19 onder controle te houden, hebben geleid tot een daling van de transportemissies, in combinatie met gunstige weerspatronen. Een EER-analyse van de effecten van COVID-19-lockdowns op de luchtkwaliteit in 2020 wordt gepresenteerd in een aparte briefing en uitgebreider in de Luchtkwaliteit in Europa – rapport 2020. Achtergrond De WHO heeft richtlijnen voor luchtkwaliteit opgesteld om de menselijke gezondheid te beschermen tegen de effecten van luchtverontreinigende stoffen. Deze richtlijnen stammen uit 2005 en zijn gebaseerd op het beste wetenschappelijke bewijs dat op dat moment beschikbaar was. WHO publiceert naar verwachting op 22 september 2021 nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijnen. De EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit maximumwaarden vastgesteld voor in totaal 13 luchtverontreinigende stoffen. Hoewel deze waarden rekening houden met relevante WHO-richtlijnen, weerspiegelen ze ook de technische en economische haalbaarheid van hun verwezenlijking in de EU-lidstaten. Voor de meeste luchtverontreinigende stoffen zijn de EU-luchtkwaliteitsnormen minder streng dan de WHO 2005 richtlijnen voor luchtkwaliteit. Andere belangrijke bronnen: [1] De beoordeling door het EMA van de toestand van de luchtkwaliteit in 2019 en 2020 omvat gegevens uit het Verenigd Koninkrijk, in overeenstemming met de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord, dat op 1 februari 2020 in werking is getreden. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Der Aufstieg der elektronischen Rechnungsstellung beschleunigt die | Belgium.be

Opmars e-facturatie versnelt | Belgium.be

Bron: www.belgium.be België: 2021-02-25 08: 35: 19 , [ad_1] De coronacrisis heeft in het algemeen de digitale transitie in 2020 in een stroomversnelling gebracht. Zo is het aantal online aankopen aanzienlijk toegenomen en steeg de noodzaak voor burgers om digitaal met elkaar te communiceren. Recent onderzoek van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) toont nu aan dat de pandemie de Belgen er ook toe heeft aangezet om meer facturen elektronisch te ontvangen en betalen. Uit een online bevraging bij 1 000 Belgen blijkt dat de meerderheid (56%) in 2020 meer elektronische facturen heeft ontvangen. Voor 33% van de respondenten heeft 2020 hun vertrouwen in elektronische facturatie doen toenemen. En ongeveer een op vijf bevraagde personen nam het initiatief om aan hun leveranciers te vragen facturen voortaan elektronisch te bezorgen. Tegelijk aanvaardde nagenoeg de helft (46%) het initiatief van bedrijven om facturen elektronisch te versturen. Wanneer vervolgens aan burgers gevraagd wordt op welke manier zij elektronische facturen wensen te ontvangen, is er eensgezindheid. Zo wil drie vierde een e-factuur via mail ontvangen, in hun mailbox naar keuze. Op ruime afstand volgen platformen en applicaties waarmee facturen, kastickets en/of klantenkaarten beheerd kunnen worden. De voorkeur voor het gebruik van een platform of applicatie daalt naarmate de leeftijd van de ondervraagde stijgt. Uit de resultaten blijkt dat slechts drie op tien Belgen platformen als Doccle en My e-Box gebruiken, niettegenstaande dat steeds meer burgers deze platformen wel kennen. Het vertrouwen in het internet om geldzaken te regelen is groot, maar is niet echt gestegen door de pandemie. Zo is in 2020 het vertrouwen van burgers om via het internet facturen elektronisch te ontvangen en te betalen stabiel gebleven, maar op een eerder hoog niveau. Afgezien van het online regelen van geldzaken, blijft in het algemeen het vertrouwen in het internet een struikelblok. Ondanks dat het gebruik van e-facturatie toenam als gevolg van de coronapandemie, is het vertrouwen van de Belgen in het internet paradoxaal genoeg niet toegenomen. Er blijft een zeker wantrouwen om persoonlijke gegevens te verstrekken via het internet. Ten slotte moet rekening gehouden worden met de digitale kloof die zichtbaar is in de cijfers. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Der FÖD Finanzen hat soeben seinen Jahresbericht 2020 veröffentlicht

De FOD Financiën heeft zonet zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-24 14: 34: 54 , [ad_1] Zoals overal in België ondervond ook de FOD Financiën de impact van de coronacrisis. Dat weerspiegelt zich in een aantal sprekende cijfers die wij met behulp van infografieken naar voor schuiven en toelichten. Enkele voorbeelden: 1.273.585: aantal belastingplichtigen dat een extra betalingstermijn heeft gekregen + 386 %: stijging van het aantal betalingen uitgevoerd via MyMinfin - 99 %: daling van het aantal bestelde circulatiemunten door de Koninklijke Munt 81 %: percentage huurcontracten elektronisch geregistreerd via MyRent 2.178: aantal douanecontroles op mondmaskers en vaccins + 4 %: stijging van het aantal afgeleverde attesten van erfopvolging 41.388: aantal dagen digitale opleiding bij de FOD Financiën Daarnaast vindt u nog een pak andere infografieken terug waarmee u snel een algemeen beeld krijgt van de kernopdrachten van de FOD Financiën. Het jaarverslag 2020 van de FOD Financiën. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

The Natura 2000 management plans and the programme of measures for our North Sea: your opinion counts!

De Natura 2000-beheerplannen en het maatregelenprogramma voor onze Noordzee: uw mening telt!

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-14 13: 22: 14 , [ad_1] Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid twee openbare raadplegingen: één over Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee en één over het maatregelenprogramma in het kader van de Mariene Strategie.Het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de NoordzeeOm tot een goede uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te komen voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt ter realisatie van de Europese natuurdoelen. Die stellen het herstel of het behoud van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten voorop. In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2028)’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die hiervoor in de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren, in het kader van de Mariene Strategie De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij ook een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Door de milieu-indicatoren concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren. Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren omvat een variatie aan maatregelen, waaronder sensibiliseringsacties, bijkomende controle en handhaving en milieuherstellende maatregelen. Deze openbare raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Meer informatie vindt u vanaf 1 juli 2021 op www.consult-leefmilieu.be [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Konsultationsausschuss: Freies und sicheres Reisen im Sommer

Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-04 16: 00: 21 , [ad_1] De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft dalen en zich ruim onder de richtdrempel van 500 bedden bevindt. Ook de vaccinatiecampagne is op tempo en intussen  hebben meer dan acht op tien kwetsbaren (65-plussers en mensen met onderliggende aandoening) al twee weken hun eerste vaccindosis gekregen. Voorzichtig blijvenHet Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden. Vrij en veilig reizen Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden. 1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland Terugkeer uit groene of oranje zone: Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen. Terugkeer uit rode zone: Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine. Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting. Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”): Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7. Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden. 2. Aankomst in België als niet-inwoner Aankomst vanuit groene of oranje zone: Geen verplichting tot test of quarantaine. Aankomst vanuit rode zone: Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine. De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België. Aankomst van buiten de Europese Unie: Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op... Lees meer

Vernehmlassungsausschuss legt Bundes-Sockel-Mundmaskenpflicht fest

Overlegcomité bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht

Bron: www.belgium.be België: 2021-09-17 16: 33: 08 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Gezien de grote verschillen in vaccinatiegraad heeft het Overlegcomité geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak.Het Comité stelt vast dat het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert. Ook de algemene hospitalisatiecijfers zijn na een periode van langzame stijging sinds begin juli, de voorbije week voor het eerst gedaald. Toch zijn er grote verschillen. In Vlaanderen is er een dalende incidentie, in Wallonië een lichte stijging en in Brussel een stabilisatie van de besmettingscijfers op een hoog niveau. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Vooral de vaccinaties zijn doorslaggevend in het onder controle houden van de hospitalisaties en de bezetting op intensieve zorg. In België is 91,8% van de personen ouder dan 65 en 71,9% van de totale bevolking volledig gevaccineerd, al bestaan er grote verschillen qua vaccinatiegraad.Niettemin, blijft ons met deze algemene vaccinatiecijfers tot de best presterende landen van de Europese Unie en de wereld behoren. Dat vertaalt zich ook in de hospitalisaties. Over de periode 1 januari 2021 tot 8 augustus 2021 werden 19.723 COVID-19-hospitalisaties geregistreerd, waarvan 2,1% patiënten volledig gevaccineerd waren en 6,4% gedeeltelijk gevaccineerd. In het licht van deze situatie, heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen. 1. Mondmasker en afstand houden Vanaf 1 oktober blijft het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden: de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens; de zorginstellingen; het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen; bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen. Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist. 2. Cafés en nachtleven Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés. Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen. 3. Gebruik van het Covid Safe Ticket Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Overlegcomité vindt het Covid Safe Ticket een geschikt alternatief voor beperkende maatregelen of sluitingen in die steden en gemeenten waar men geconfronteerd wordt met een aanzienlijke verslechtering van de epidemiologische situatie. De deelstaten moeten via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien om het gebruik van het Covid Safe Ticket vast te leggen. Er wordt een reflectie opgestart over de eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico. Organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer toeschouwers en voor outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers, kunnen vanaf 1 oktober al gebruik maken van het Covid Safe Ticket. In dat geval vallen de verplichtingen inzake CIRM/CERM weg. Het mondmasker en sociale afstand zijn bij die evenementen ook niet langer verplicht. De organisatoren van dergelijke evenementen moeten dan wel op voorhand toelating vragen aan de lokale overheid. 4. Reizen De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Inmiddels worden alle terugkerende... Lees meer

Modernisierung der Bewässerungssysteme von VITA – ZEL & company, Ltd.

Modernisering van irrigatiesystemen van VITA – ZEL & company, Ltd.

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-06-24 12: 37: 07 , ENRD Projects and Practice [ad_1] VITA-ZEL & Company Ltd. is de grootste groenteproducent in Slowakije. Het bedrijf teelt groenten op 80-100 hectare (ha), waarvan ongeveer 80 ha wordt gebruikt voor de teelt van vollegrondsgroenten zoals knollen, wortels, uien enz. Het bedrijf teelt komkommers en paprika's hydroponisch in 5,13 ha polytunnels en moest een ontwerp maken voor een systeem om de irrigatiekosten te verlagen. Daarnaast wilde het bedrijf zijn capaciteit ontwikkelen om zijn eigen zaailingen te produceren. De projectactiviteiten omvatten het opzetten van het waterrecyclingsysteem en het plaatsen van nieuwe hydroponische overstromingstafels in zes irrigatiesecties om de nieuwe zaailingen te produceren. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Neuer Bericht!  – Eine Reise durch Evaluierungspläne: Lernen aus früheren Erfahrungen für die zukünftige GAP

Nieuw rapport! – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-31 08: 50: 29 , ENRD News [ad_1] Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de workshop over goede praktijken, 'Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB' Download het rapport hier . [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Transformation durch Lokalisierung von Richtlinien und Entscheidungen

Transformatie door lokalisatie van beleid en besluitvorming

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-16 11: 53: 26 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), samen met SCHOOL en RURENER houdt het slotevenement van de Gemeenschappen voor Toekomstige Week werken aan de ontwikkeling van beleidstrajecten en aanbevelingen die de realiteit en huidige oplossingen weerspiegelen die door gemeenschapsgerichte initiatieven, burgers en organisaties naar voren worden gebracht. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Er kan gestemd worden voor de beste foto van klimaatverandering — Europees Milieuagentschap

Er kan gestemd worden voor de beste foto van klimaatverandering — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-09-01 08: 36: 13 , News [ad_1] De EER heeft de shortlist 43 finalisten in de fotowedstrijd 'Climate Change PIX'. Een open online stemming bepaalt de winnaar van de Publieksprijs. Je kunt op zoveel van je favoriete foto's stemmen als je wilt, maar elke persoon mag maar één keer stemmen. Stem vóór 15 september op je favoriete foto's hier. Een externe jury van milieucommunicatie-experts selecteert winnaars in de vier wedstrijdcategorieën: De gevolgen van klimaatverandering voor de natuur; De gevolgen van klimaatverandering voor de samenleving; Maatschappelijke oplossingen voor klimaatverandering; en Individuele actie tegen klimaatverandering. De beste foto ingezonden door jonge fotografen krijgt een speciale Jeugdprijs. Het EEA maakt de winnaars van alle prijzen bekend op 20 september 2021. Meer informatie over 'Klimaatverandering PIX'. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Public consultation on the environmental impact assessment of the project to postpone the deactivation of the Doel 1 and Doel 2 nuclear power plants

Raadpleging van het publiek over het milieueffectrapport betreffende het project tot uitstel van de desactivering van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2

Bron: www.belgium.be België: 2021-04-02 05:39:48 , [ad_1] Context van de raadpleging België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen. Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025. Met het arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectenbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging. Duur van de raadpleging Het publiek zal tussen 15 april en 15 juni 2021 geraadpleegd worden. Raadpleging van het publiekVanaf 15 april 2021 zullen het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans en Duits op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie met de volgende weblinken: Op deze weblinken wordt vanaf 15 april 2021 ook de link weergegeven om deel te nemen aan de publieke raadpleging. De commentaren en adviezen worden aan de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gericht binnen de voor de raadpleging gestelde termijn: * elektronisch door middel van de vragenlijst die online beschikbaar zal zijn op de weblink van de publieke consultatie * per post op het volgende adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en EnergiePublieke raadpleging Doel 1 en 2Koning Albert II-laan, 161000 Brussel De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project van plan of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben. Beslissing en opvolgingNa de publieke raadpleging  en de andere raadplegingen, zal een wetsontwerp bij het parlement ingediend worden. De bespreking van het wetsontwerp zullen op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers geraadpleegd kunnen worden: https://www.dekamer.be/. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Tax-on-web: de deadline voor het indienen van de aangifte wordt verlengd

Tax-on-web: de deadline voor het indienen van de aangifte wordt verlengd

Bron: www.belgium.be België: 2021-07-16 10: 04: 10 , [ad_1] Wegens de overstromingen, die een groot deel van het land hebben getroffen en de stroomonderbrekingen die gepaard gaan met de slechte weersomstandigheden, wordt de uiterste datum voor het indienen van de belastingaangifte via de website Tax-on-web uitgesteld tot 20 juli middernacht. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

The Natura 2000 management plans and the programme of measures for our North Sea: your opinion counts!

De Natura 2000-beheerplannen en het maatregelenprogramma voor onze Noordzee: uw mening telt!

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-14 13: 22: 14 , [ad_1] Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid twee openbare raadplegingen: één over Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee en één over het maatregelenprogramma in het kader van de Mariene Strategie.Het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de NoordzeeOm tot een goede uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te komen voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt ter realisatie van de Europese natuurdoelen. Die stellen het herstel of het behoud van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten voorop. In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2028)’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die hiervoor in de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren, in het kader van de Mariene Strategie De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij ook een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Door de milieu-indicatoren concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren. Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren omvat een variatie aan maatregelen, waaronder sensibiliseringsacties, bijkomende controle en handhaving en milieuherstellende maatregelen. Deze openbare raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Meer informatie vindt u vanaf 1 juli 2021 op www.consult-leefmilieu.be [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Overlegcomité: vanaf 27 juni volgende stap Zomerplan

Overlegcomité: vanaf 27 juni volgende stap Zomerplan

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-18 14: 31: 47 , [ad_1] De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren. Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000 bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4% gedaald. Volledige vaccinatie Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden. 27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe: 1. Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden. 2. Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht. 3, horeca: Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.4. Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector.5. Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.6. Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.7. Toegelaten capaciteit evenementen: Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event. Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft. 8. Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.9. Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten. Dienstenchequesector Het Overlegcomité beslist de verlenging van... Lees meer

Konsultationsausschuss: Ab dem 1. September werden viele Einschränkungen aufgehoben

Overlegcomité: vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg

Bron: www.belgium.be België: 2021-08-20 16: 45: 18 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag uitgebreid de epidemiologisch toestand in ons land besproken. Het behalen van de doelstellingen van het Zomerplan laat toe om, volgens plan, vanaf 1 september een reeks beperkingen te schrappen. Daarnaast moeten extra inspanningen gebeuren om in alle gemeenten van ons land een minimumdrempel van 70% volledige vaccinaties te behalen, als opstap naar een volledig vaccinatie van de bevolking. Het Overlegcomité stelt vast dat er een trend is van langzame maar aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. Het COVID-19 Commissariaat bevestigt evenwel dat de toestand beheersbaar is en blijft, met name in de ziekenhuizen. Dat is het resultaat van de succesvolle vaccinatiecampagne. Meer dan 90% van de 65-plussers en de kwetsbare personen in ons land is volledig gevaccineerd; nagenoeg 70% van de totale bevolking is gevaccineerd. België hoort daarmee tot de best presterende vaccinatielanden van de Europese Unie en de wereld. Nieuwe stap in het Zomerplan Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten. Het gaat concreet om: 1. Samenkomsten in de private ruimte Geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies. 2. Telewerk Het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren. 3. Professionele horeca-activiteiten Geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt. Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden. Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen. 4. Activiteiten in georganiseerd verband Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging. 5. Privéfeesten Geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften. 6. Erediensten Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden. 7. Evenementensector en Covid Safe Ticket Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist. Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten. Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een... Lees meer

Lăptaria cu Caimac – Milk collection and processing plant

Lăptaria cu Caimac – Melkverzamel- en verwerkingsbedrijf

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-07-05 07: 45: 45 , ENRD Projects and Practice [ad_1] Mădălina en Adrian Cocan hadden tien jaar marketingervaring opgedaan bij reclamebureaus en bedrijven. Dus voor hen was het een logische volgende stap om een ​​melkverwerkingsfabriek op te zetten, gelegen naast de melkveehouderij van Mădălina's ouders, en om een ​​nieuw merk zuivelproducten te creëren. Dankzij investeringssteun van het Roemeense programma voor plattelandsontwikkeling (RDP) konden ze een melkverwerkingsfabriek bouwen die melk van de familieboerderij gebruikt, samen met andere lokaal geproduceerde melk, om een ​​reeks hoogwaardige zuivelproducten te creëren. De ontwikkeling van het merk 'Lăptăria cu caimac' was de sleutel tot het beschikbaar komen van hun producten in de schappen van de meeste Roemeense hypermarkten en uiteindelijk in het buitenland. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Neuer Bericht!  – Eine Reise durch Evaluierungspläne: Lernen aus früheren Erfahrungen für die zukünftige GAP

Nieuw rapport! – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-31 08: 50: 29 , ENRD News [ad_1] Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de workshop over goede praktijken, 'Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB' Download het rapport hier . [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Discussions politiques avec Janusz Wojciechowski

Beleidsgesprekken met Janusz Wojciechowski

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-10 11: 34: 26 , ENRD Upcoming Events [ad_1] EuroCommerce organiseert een interview met EU-commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski. Na de opmerkingen van commissaris Wojciechowski zal hij tijd hebben om te reageren op vragen die vooraf kunnen worden verzonden. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

eerste milieueffectrapport bevestigt goede vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en bevestigt dat er meer inspanningen nodig zijn om voor te bereiden op de stijgende vraag — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-09-01 08: 40: 00 , News [ad_1] Aangezien 77 % van de Europese buitenlandse handel en 35 % van alle handel naar waarde tussen EU-lidstaten over zee wordt vervoerd, is het zeevervoer een belangrijk onderdeel van de internationale toeleveringsketen. Ondanks een daling van de scheepvaartactiviteit in 2020 door de effecten van de COVID-19-pandemie zal de sector naar verwachting de komende decennia sterk groeien, aangewakkerd door de stijgende vraag naar primaire grondstoffen en de containervaart. Tegen deze achtergrond is de Europees Maritiem Transport Milieurapport, vandaag gelanceerd door de Europees Milieuagentschap en de Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, markeert de eerste uitgebreide gezondheidscheck van de sector. Uit het rapport blijkt dat schepen 13,5% van alle produceren uitstoot van broeikasgassen van het vervoer in de EU, achter de emissies van het wegvervoer (71 %) en de luchtvaart (14,4 %). Zwaveldioxide (DUS2) de emissies van schepen die Europese havens aandoen bedroegen in 2019 ongeveer 1,63 miljoen ton, een cijfer dat naar verwachting de komende decennia verder zal dalen als gevolg van strengere milieuregels en -maatregelen. Het zeevervoer heeft naar schatting bijgedragen aan het feit dat: onderwatergeluid niveaus in de EU-wateren zijn tussen 2014 en 2019 meer dan verdubbeld en waren verantwoordelijk voor de helft van alle niet-inheemse soorten sinds 1949 in de Europese zeeën is geïntroduceerd. Hoewel het volume van de over zee vervoerde olie echter gestaag toeneemt, zijn er slechts acht accidentele middelgrote tot grote olietanker lekt op een wereldwijd totaal van 62 kwamen de afgelopen tien jaar voor in EU-wateren. Het gezamenlijke rapport beoordeelt de huidige staat van het opkomende zeevervoer duurzame oplossingen, met inbegrip van alternatieve brandstoffen, batterijen en landstroomvoorziening, en geeft een uitgebreid beeld van hun gebruik in de EU. Het schetst ook toekomstige uitdagingen van de klimaatverandering voor de industrie, inclusief de mogelijke impact van de stijgende zeespiegel op havens. “Onze strategie voor duurzame en slimme mobiliteit maakt duidelijk dat alle vervoerswijzen duurzamer, slimmer en veerkrachtiger moeten worden – inclusief de scheepvaart. Hoewel het zeevervoer de afgelopen jaren zijn ecologische voetafdruk heeft verbeterd, staat het nog steeds voor grote uitdagingen als het gaat om het koolstofvrij maken en verminderen van vervuiling. Op basis van al het meest recente bewijs, is ons beleid erop gericht de sector te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden door optimaal gebruik te maken van innovatieve oplossingen en digitale technologieën. Op deze manier kan het zeevervoer blijven groeien en voorzien in de dagelijkse behoeften van onze burgers, in harmonie met het milieu, terwijl het zijn concurrentievermogen behoudt en kwaliteitsbanen blijft creëren”, aldus Adina Vălean, EU-commissaris voor vervoer. “Dit gezamenlijke rapport geeft ons een uitstekend overzicht van de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van maritiem transport. De boodschap is duidelijk: het zeevervoer zal naar verwachting de komende jaren toenemen en als we niet nu handelen, zal de sector steeds meer uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreinigende stoffen en onderwatergeluid produceren. Een soepele maar snelle transitie van de sector is cruciaal om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen en naar... Lees meer