Zoek Me Nu Organisatie

Etiketteringsproblematiek bij voedingsmiddelen door de actuele geopolitieke situatie

Bron: www.belgium.be België: 2022-04-26 13:27:33 , [ad_1] Het conflict in Oekraïne leidt tot een tekort aan bepaalde grondstoffen, zoals zonnebloemproducten (zonnebloemolie, zonnebloempitten ...). Daardoor zijn sommige producenten van voedingsmiddelen genoodzaakt om de samenstelling van hun producten te wijzigen. Dergelijke wijzigingen moeten ze vermelden op de etikettering van die voedingsmiddelen. Om de belangen van de consument en de continuïteit van een voedselveilige productie te verzekeren, heeft de FOD Economie, in overleg met de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid (FAVV) een tijdelijke uitzonderingsprocedure uitgewerkt: ondernemingen die niet in staat zijn de verpakking of etikettering van hun producten onmiddellijk aan te passen, mogen die producten verder verhandelen, op voorwaarde dat ze de consument op een alternatieve manier daarover informeren. Daarvoor werd speciaal een online platform gecreëerd. Daarin kunnen ondernemingen voor elk betrokken product aan de overheid doorgeven welke ingrediënten zijn gebruikt ter vervanging van de grondstoffen waaraan een tekort is. In sommige gevallen is de uitzonderingsprocedure niet van toepassing. Het platform kan dus niet altijd worden gebruikt. De volledige voorwaarden voor de toepassing van de procedure vindt u op de website van de FOD Economie. U vindt er ook tips voor het melden van veranderingen in allergenen en voedingsinformatie. Wilt u een wijziging in de etikettering doorgeven? U vindt het platform via de volgende link: labelingderogation.economie.fgov.be. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Versterking van de door de EU gefinancierde promotie van duurzame en voedzame agrovoedingsproducten

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-31 22: 58: 35 , ENRD News [ad_1] Voor 2022 is 185,9 miljoen euro beschikbaar voor de promotie van EU-agrofoodproducten. Deze jaren werkprogramma voor promotiebeleid richt zich op producten en landbouwpraktijken die de doelstellingen van de Europese Green Deal ondersteunen, zoals biologische producten van de EU, groenten en fruit, duurzame landbouw en dierenwelzijn. Commissaris Janusz Wojciechowski zei: "Ons promotiebeleid speelt een sleutelrol in de overgang naar duurzame voedselsystemen. Ons doel is om het bewustzijn van biologische landbouw en meer duurzame landbouwpraktijken te vergroten, in combinatie met de promotie van verse groenten en fruit, essentieel voor gezonde voeding en evenwichtige voeding. De vraag naar deze producten moet groeien als we willen dat meer producenten meegaan in de groene transitie.” Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de komende campagnes in 2022 worden binnenkort gepubliceerd. Een groot aantal instanties, zoals handelsorganisaties, producentenorganisaties en agrovoedingsgroepen die verantwoordelijk zijn voor afzetbevorderingsactiviteiten, komen in aanmerking om financiering aan te vragen en hun voorstellen in te dienen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

De stedelijke bevolking van Europa blijft in gevaar door niveaus van luchtvervuiling waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-07 10: 05: 00 , News [ad_1] de EER 'Luchtkwaliteit in Europa 2021' updates rapporteren en uitbreiden op een eerdere beoordeling van de status van de luchtkwaliteit door verontreinigende concentraties in de lucht in heel Europa te vergelijken met de nieuwe WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit gepubliceerd in september 2021. Het constateert dat de meerderheid van de Europeanen wordt blootgesteld aan niveaus van luchtverontreinigende stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. In de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) wordt 97% van de stedelijke bevolking blootgesteld aan niveaus van: fijn stof boven de WHO-richtlijn. De uitstoot van fijnstof wordt bepaald door emissies van energieverbruik, wegvervoer, industrie en landbouw. Met betrekking tot stikstofdioxide, wordt 94% van de stedelijke bevolking blootgesteld aan niveaus boven de WHO-richtlijn, voornamelijk als gevolg van emissies van het wegvervoer. 99% van de stedelijke bevolking wordt blootgesteld aan niveaus van ozon boven de WHO-richtlijn, gekoppeld aan emissies van stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, waaronder methaan, en hoge temperaturen in verband met klimaatverandering. Het rapport stelt vast dat menselijke activiteiten zijn de belangrijkste drijvende kracht achter de gevaarlijke niveaus van fijnstof, stikstofdioxide en ozon in de stedelijke lucht. Totale uitstoot van alle belangrijkste luchtverontreinigende stoffen in de hele EU afgenomen in 2019, waarmee de sinds 2005 waargenomen trend wordt voortgezet. Niettemin zal het leveren van schone en veilige lucht voor Europa een voortdurende en aanvullende emissiereductie vereisen. Vooruitkijkend, zegt het rapport: er is meer actie nodig door alle lidstaten als zij toekomstige emissiereductieverbintenissen willen nakomen onder de nationale richtlijn inzake emissiereductieverbintenissen van de EU (NEC-richtlijn). De EU heeft ook normen voor de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen in de EU Richtlijnen voor omgevingsluchtkwaliteit. Onder de Europese Green Deal's Actieplan voor nulvervuiling, heeft de Europese Commissie de 2030-doelstelling om het aantal voortijdige sterfgevallen te verminderen veroorzaakt door PM2,5 met ten minste 55% vergeleken met het niveau van 2005. Daartoe heeft de Europese Commissie het initiatief genomen tot een herziening van de Richtlijnen voor omgevingsluchtkwaliteit, waaronder een herziening van de EU-luchtkwaliteitsnormen om ze beter af te stemmen op de aanbevelingen van de WHO. Burgers en belanghebbenden worden uitgenodigd om hun mening te uiten via een openbare raadpleging beheerd door de Europese Commissie tot 16 december 2021. In 2019 bleef luchtvervuiling toenemen een aanzienlijke last van vroegtijdige sterfte en ziekte in Europa. In de EU, 307.000 vroegtijdige sterfgevallen waren in 2019 gekoppeld aan blootstelling aan fijnstof, een daling van 33% ten opzichte van 2005. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Door de gemeenschap aangestuurde lokale klimaatbestendigheid van middelen

Door de gemeenschap aangestuurde lokale klimaatbestendigheid van middelen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-06 11: 58: 45 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Ecolise organiseert het evenement 'Resourcing van door de gemeenschap geleide lokale klimaatbestendigheid – aanboren van CLLD en Smart Villages EU-programma's.' Deze Community's for Future-sessie is een kans om meer te weten te komen over de huidige mogelijkheden om deel te nemen aan de planning en uitvoering van deze EU-programma's, met name door praktische actie op lokaal niveau, en om toegang te krijgen tot financiering en andere ondersteuning om uw werk en het werk van gemeenschappen waarmee u zich bezighoudt. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Verslag van de Commissie over waterverontreiniging door nitraten

Verslag van de Commissie over waterverontreiniging door nitraten

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-02 16: 11: 18 , ENRD News [ad_1] De bevindingen van de Europese Commissie die in oktober zijn vrijgegeven, tonen aan dat de risico's van waterverontreiniging door landbouwnitraten een punt van zorg blijven. Er zijn ook aanwijzingen dat toezeggingen van nationale autoriteiten en boeren om waterlopen schoon te maken een positief effect hebben op drinkwater, biodiversiteit, visserij en toerisme. De laatste Verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn herhaalt het potentieel van het GLB om de risico's van waterverontreiniging te verminderen. In het rapport wordt opgemerkt dat er in 2022 een geïntegreerd actieplan voor het beheer van nutriënten zal worden ontwikkeld als onderdeel van de strategieën Biodiversiteit en Van boer tot bord. Dit zal "helpen bij de coördinatie van de inspanningen en gericht zijn op het aanpakken van nutriëntenverontreiniging bij de bron, het identificeren van de vermindering van de nutriëntenbelasting die nodig is om de EU Green Deal-doelstellingen voor nutriënten te halen, het stimuleren van de markten voor veilige en duurzaam teruggewonnen nutriënten en het vergroten van de duurzaamheid van de veehouderij. ” Leer meer van de Commissierapport en Werkdocument van de diensten bij het verslag. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Plattelandsgemeenschappen vergroten: veerkracht door energietransitie

Plattelandsgemeenschappen vergroten: veerkracht door energietransitie

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-02 17: 41: 41 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het doel van de workshop is om de resultaten van het Smart Rural 21-project te presenteren, evenals slimme dorpsbenaderingen en oplossingen, met bijzondere aandacht voor hoe Smart Villages kunnen bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, inclusief hernieuwbare energie en lokale energiegemeenschappen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Landelijke Coworking-gids door CoLabora

Landelijke Coworking-gids door CoLabora

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-07-12 10: 34: 53 , ENRD News [ad_1] CoLabora, een Europees samenwerkingsproject ter bevordering van coworking in plattelandsgebieden, heeft de toolkit vrijgegeven 'Landelijke coworking-gids - Tips voor het succesvol creëren van een landelijke coworking space'. De toolkit is gratis te downloaden. Coworking spaces kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden. Dit nieuwe model van plaatsen ontworpen voor professionals biedt hen de mogelijkheid om efficiënt te werken waar ze willen wonen, zonder de noodzaak om weg te gaan uit hun landelijke omgeving. CoLabora is een transnationaal LEADER-samenwerkingsproject dat zeven LAG's uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Letland en Wales verzamelt. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nieuw rapport!  – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Nieuw rapport! – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-31 10: 50: 29 , ENRD News [ad_1] Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de workshop over goede praktijken, 'Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB' Download het rapport hier . [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Neuer Bericht!  – Eine Reise durch Evaluierungspläne: Lernen aus früheren Erfahrungen für die zukünftige GAP

Nieuw rapport! – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-31 08: 50: 29 , ENRD News [ad_1] Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de workshop over goede praktijken, 'Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB' Download het rapport hier . [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Transformation durch Lokalisierung von Richtlinien und Entscheidungen

Transformatie door lokalisatie van beleid en besluitvorming

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-16 11: 53: 26 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), samen met SCHOOL en RURENER houdt het slotevenement van de Gemeenschappen voor Toekomstige Week werken aan de ontwikkeling van beleidstrajecten en aanbevelingen die de realiteit en huidige oplossingen weerspiegelen die door gemeenschapsgerichte initiatieven, burgers en organisaties naar voren worden gebracht. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Neuer Bericht!  – Eine Reise durch Evaluierungspläne: Lernen aus früheren Erfahrungen für die zukünftige GAP

Nieuw rapport! – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-31 08: 50: 29 , ENRD News [ad_1] Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de workshop over goede praktijken, 'Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB' Download het rapport hier . [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nieuw rapport!  – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Nieuw rapport! – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-31 08: 50: 29 , ENRD News [ad_1] Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de workshop over goede praktijken, 'Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB' Download het rapport hier . [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

RFC Luik in toom gehouden door Tienen

Twee zwaargewonden na aanrijding op E17, snelweg afgesloten (Kruibeke)

Bron: www.nieuwsblad.be België: 2021-09-12 18: 57: 27 , Het Nieuwsblad : Binnenland [ad_1] Kruibeke - Op de E17 in de richting van Antwerpen zijn zondagavond twee zwaargewonden gevallen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke. Een bestuurder merkte er te laat een file op ter hoogte van de dynamische snelheidsborden en reed achteraan in op zijn voorligger. Door de klap gingen beide wagens over de kop. In de aangereden auto zaten drie mensen. Een van hen, een oudere dame, moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Ze werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee inzittenden kwamen er met lichte letsels vanaf. De bestuurder die hun wagen aanreed, raakte zwaargewond.Door het ongeval was er aanzienlijke verkeershinder. De snelweg werd afgesloten zowel ter hoogte van het ongeval als aan de afrit Haasdonk. Daar werd het verkeer van de snelweg gehaald. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.nieuwsblad.be